h17.jpg h27.jpg h13.jpg h25.jpg h19.jpg h22.jpg h20.jpg h27.jpg h18.jpg h24.jpg h11.jpg h14.jpg h21.jpg h12.jpg

OR

Welkom

Hartelijk welkom op de pagina van de Ouderraad! Wij informeren u hieronder over de ouderraad en haar activiteiten op de Zonnewijzer.

Activiteiten van de ouderraad

De Zonnewijzer heeft een actieve ouderraad die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van de volgende activiteiten:

- Busvervoer regelen voor de schoolreisjes
- Voorbereiden van het Sinterklaasfeest
- Voorbereiden van de Kerstviering
- Voorbereiden van het Paasfeest
- Organiseren van de avondvierdaagse
- Organiseren van het eindfeest
- Catering verzorgen tijdens de afscheidsavond van groep 8
- Verrichten van hand- en spandiensten bij overige activiteiten
- Andere ouders stimuleren mee te helpen/betrekken bij de verschillende activiteiten

Ouderbijdrage

Een aantal activiteiten wordt niet bekostigd vanuit de rijksbegroting. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt een begroting opgesteld. Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de  Medezeggenschapsraad.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op 20 euro per kind.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL85 ABNA 0482 8167 24 t.n.v. De Ouderraad De Zonnewijzer te Amersfoort,  o.v.v. de voornaam en familienaam van uw kind(eren).

Samenstelling van de ouderraad

De ouderraad wordt jaarlijks samengesteld uit een groep belangstellende ouders en een teamlid.

De ouderraad vergadert zes keer per jaar samen over de geplande activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school.

Samenstelling schooljaar 2018-2019:

Foto OR 2019.jpg- Shkendi Abazi, voorzitter
- Fabian Wouters, penningmeester
- Janneke Franken, secretaris
- Helma Leeuwen
- Marjon Doornekamp namens het schoolteam

Vragen, opmerkingen of suggesties? Of denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de ouderraad, want alle hulp kunnen wij immers hard gebruiken!
U kunt ons via het volgend e-mailadres bereiken: or.zonnewijzer@pcboamersfoort.nl 
Reacties naar aanleiding van deze aangeboden informatie stellen wij zeer op prijs.

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ